Výchozí stav

Energeticky úsporná opatření projektu lze rozdělit na tří stěžejní části částí:

  • Změna nevyhovující technologie – papírenské mlýny a výroba podtlaku
  • Změna osvětlení
  • Instalace recirkulace odpadních vod
  • Management řízení hospodaření s energiemi

Zlepšením tepelně-technických vlastností objektu, dojde ke snížení tepelné ztráty, a tím i k poklesu spotřeby energie pro vytápění.

Elektrická energie pro areál je odebírána z vnitřních rozvodů Mondi Štětí, a.s. Průměrnou hodnotou za sledované období – 3 113 MWh/rok. Technologická pára o tlaku 3 MPa a teplotě cca 180°C je odebírána z vnitřních rozvodů Mondi Štětí, a.s.

Monitoring energií - sběr dat

Pro rozhodování o realizaci jednotlivých navržených úsporných řešení je třeba znát historická data. Proto jsme nainstalovali měření spotřeb na energie (Elektřina, Voda, Pára, Teplo). Granularita měření je pro každou energii realizována dle potřeb zákazníka. Na základě dat, je zákazník schopen se nejen rozhodovat, ale také porovnávat účinost nasazených úsporných opatření. Informace o spotřebách jsou propojena s daty z výrobního stroje a výsledkem je on-line porovnávání kvalitativních a kvantitativních parametrů pro jednotlivé specifikace výroby. Data jsou přepočítávána na finanční prostředky a jsou pravidelně porovnávána s původnímy parametry nabídky pro externího zákazníka. Dochází tím ke sledování profitability a k ověřování finančních parametrů realizovaných nabídek.

Papírenské mlýny

  • linku bavlny, kde se zpracovává listnáčová buničina, mix listnáčů, nebo bavlnu
  • linku buničiny, kde se zpracovává sulfátová jehličnanová buničina, příp. mix

Každá linka je vybavená čtyřmi mlýny Papcel D21. Na l. bavlny v současnosti provozujeme 2x onožení R, zbývající 2 mlýny jsou rezerva. Na l. buničiny provozujeme 3 mlýny s onožením U, KF, K, jeden je rezerva. Na výrobu 1 t papíru se spotřebuje cca 1200 kWh. Odhadujeme, že spotřeba elektřiny na mletí tvoří cca 35 – 45 % z této sumy.

Každá linka je vybavená čtyřmi mlýny Papcel D21. Na mletí bavlny jsou v současnosti v provozu dva mlýny s onožením  R, zbývající 2 mlýny jsou rezerva.  Pro mletí buničiny jsou v provozu tři  mlýny s onožením U, KF, K, jeden je rezerva. Pro výrobu 1 t papíru je spotřeba cca 1 200 kWh. Pro roční výrobu  2 750 t  bude činit roční spotřeba elektrické energie pro pohon mlýnů činit

1 200kWh/t x 2750 t/rok  x 40%  =  1 320 MWh (4 752 GJ/rok)

VlastnostHodnotaPoznámka
Konzistence3,6% 
Rozsah mletí25 – 60 SRNejčastěji mletí 45 – 55 SR
Poměr objemů látky z linek65% l. bavlny, 35% l. buničinyDlouhodobý průměr, poměr se pohybuje od 80:20 do 30:70 (bavlna:buničina)
Používané buničinyl. bavlny: bříza, buk, eukalyptus, výmět, BCTMP l. buničiny: smrk, bříza, výmět, eukalyptus 
Výkon PSObvykle cca 450 – 500 kg/hRozsah 300 – 600 kg/h, v budoucnu snad až 1000 kg/h

Technologické změny

V průběhu roku 2015 bylo změněno onožení na lince bavlny na typ R. Toto onožení má proti doposud používanému více než dvakrát delší délku řezných hran. To je hlavní důvod snížení spotřeby energie. Před nasazením byl odhad úspory energie mletí cca 10%, což v celkové spotřebě energie představuje asi 5%. Spotřeby energie od července 2015 (první měsíc nasazení nového onožení) do července 2016 jsou o cca 3 – 15% pod předpokládanou spotřebou. Onožení R je použitelné pro krátkovláknité listnáčové buničiny a velmi krátkou bavlnu. Při změně bavlny na pevnější druh s delším vláknem a při mletí buničiny Stendal na těchto nožích dochází k ucpávání mezer v onožení a kolísání tlaku látky. Technologické opatření se ukázalo jako nevyhovující, protože se následně zvyšovala spotřeba energie místo úspory.

Navržené opatření

Rekonstrukce mlýnů – výměna mlecích agregátů za vícediskové. Princip spočívá v maximalizaci rozdílu spotřeb energie za běhu mlýnu bez průchodu látky a při zatížení během mletí. Naše mlýny jsou zastaralé a mají vysokou spotřebu při chodu na volno (tj. relativně malá část v nich spotřebované energie se použije na mletí buničiny, velká část se spotřebuje jen na udržení mlýnu v chodu). Záměnou agregátů na každé lince za dva čtyřdiskové agregáty je možno snížit celkovou spotřebu elektrické energie o cca 10 – 12%.

Na základě provedených měření činí měrná spotřeba mlýnů 470 kWh/t vyrobeného papíru. Tato hodnota je ve srovnání s moderními mlýny nepřiměřeně vysoká  -  jejich měrná spotřeba činí dle údajů výrobců  250 - 300kWh/t.  Pro další výpočty je z důvodu  bezpečnosti použita vyšší hodnota

Instalací nových mlýnů s deklarovanou měrnou spotřebou  300 kWh/t by došlo ke snížení spotřeby elektrické energie pro provoz na
(300 kWh/t x 2 750 t/rok  = ) 825 MWh/rok